Isihlomelo 7: Imithetho Etshitshiswayo

Inombolo Yomthetho Nonyaka Wawo Igama Lawo
UMthetho 200 ka-1993 uMgaqo-siseko weRiphablikhi yoMzantsi-Afrika ka-1993
UMthetho 2 ka-1994 UMthetho Wokwenz’Utshintsho KuMgaqo-siseko WeRiphablikhi YoMzantsi-Afrika ka-1994
UMthetho 3 ka-1994 UMthetho Wesibini Wokwenz’Utshintsho KuMgaqo-siseko WeRiphablikhi YoMzantsi-Afrika ka-1994
UMthetho 13 ka-1994 UMthetho Wesithathu Wokwenz’Utshintsho KuMgaqo-siseko WeRiphablikhi YoMzantsi-Afrika ka-1994
UMthetho 14 ka-1994 UMthetho Wesine Wokwenz’Utshintsho KuMgaqo-siseko WeRiphablikhi YoMzantsi-Afrika ka-1994
UMthetho 24 ka-1994 UMthetho Wesithandathu Wokwenz’Utshintsho KuMgaqo-siseko WeRiphablikhi YoMzantsi-Afrika ka-1994
UMthetho 29 ka-1994 UMthetho Wesithandathu Wokwenz’Utshintsho KuMgaqo-siseko WeRiphablikhi YoMzantsi-Afrika ka-1994
UMthetho 20 ka-1995 UMthetho Wokwenz’Utshintsho KuMgaqo-siseko WeRiphablikhi YoMzantsi-Afrika ka-1995
UMthetho 44 ka-1995 UMthetho Wesibini Wokwenz’Utshintsho KuMgaqo-siseko WeRiphablikhi YoMzanntsi-Afrika ka-1995
UMthetho 7 ka-1996 UMthetho Wokwenz’Utshintsho KuMgaqo-siseko WeRiphabliklhi YoMzantsi-Afrika ka-1996
UMthetho 26 ka-1996 UMthetho Wesithathu Wokwenz’Utshintsho KuMgaqo-siseko WeRiphablikhi YoMzantsi-Afrika ka-1996