Isihlomelo 1A: Imimandla Yamaphondo

[ISihlomelo 1A safakelwa sisiqendu 4 soMthetho Weshumi Elinesibini Wokwenz’Utshintsho KuMgaqo-siseko ka-2005, saza senziwa utshintsho sisiqendu 1 soMthetho Weshumi Elinesithathu Wokwenz’Utshintsho KuMgaqo-siseko ka-2007, nanguMthetho Weshumi Elinesithandathu Wokwenz’ Utshintsho KuMgaqo-siseko ka-2009]

IPhondo laseMpuma-Koloni

[Ukucandwa kwemida yePhondo laseMpuma-Koloni kwathatyathelw’indawo nguMthetho Weshumi Elinesithathu Wokwenz’Utshintsho KuMgaqo-siseko ka-2007]

IPhondo laseFreyistata

IPhondo laseRhawutini

[Ukucandwa kwemida yePhondo laseRhawutini kwenziwa utshintsho nguMthetho Weshumi Elinesithandathu Wokwenz’Utshintsho KuMgaqo-siseko ka-2009]

IPhondo laKwaZulu-Natal

[Ukucandwa kwemida yePhondo laKwaZulu-Natal kwathatyathelw’indawo nguMthetho Weshumi Elinesithathu Wokwenz’Utshintsho KuMgaqo-siseko ka-2007.]

iPhondo laseLimpopo

IPhondo laseMpumalanga

IPhondo laseMntla-Koloni

IPhondo laseMntla-Ntshona

[Ukucandwa kwemida kwePhondo laseMntla-Ntshona kwenziwa utshintsho nguMthetho Weshumi Elinesithandathu Wokwenz’Utshintsho KuMgaqo-siseko ka-2009]

IPhondo laseNtshona-Koloni