Bylae 6A

[Bylae 6A ingevoeg by a. 6 van die Tiende Wysigingswet op die Grondwet van 2003 en herroep by a. 6 van die Veertiende Wysigingswet op die Grondwet van 2008.]