Bylae 5: Funksionele Gebiede van Eksklusiewe Provinsiale Wetgewende Bevoegdheid

Deel A

Deel B

Die volgende plaaslike regeringsaangeleenthede in die mate in artikel 155(6)(a) en (7) vir provinsies uiteengesit: