Isheduli 6B: Kanye Nokugcwaliswa Kwezikhala

[ISheduli yesi 6B, ngaphambilini ebiyiSheduli yesi 6A, ifakwe yisigaba sesi 2 soMthetho Weshumi Nesishiyagalombili Wokuchibiyela uMthethosisekelo we 2002, yachibiyelwa yisigaba sesi 5 soMthetho Weshumi Wokuchibiyela uMthethosisekelo we 2003, yabe seyinikezwa inombolo entsha yesigaba sesi 5 soMthetho Weshumi Wokuchibiyela uMthethosisekelo we 2008 futhi yachithwa yisigaba sesi 5 soMthetho Weshumi Nanhlanu Wokuchibiyela uMthethosisekelo.]