Isheduli 4: Izindawo Okusetshenziswa Kuzo Amandla Okushaya Umthetho Kazwelonke Nowezifundazwe

Ingxenye A

Ingxenye B

Izindaba zikahulumeni wendawo ezilandelayo kangangoba kubekwe esigabeni se 155(6)(a) nesesi (7):