Isheduli 1A: Imingcele Yezindawo Zezifundazwe

[Isheduli yoku 1A ifakwe yisigaba sesi 4 soMthetho Weshumi Nambili Wokuchibiyela uMthetho- sisekelo we 2005 futhi nayisigatshana soku (1) indawo yaso ithathwe yisigaba soku 1 soMthetho Weshumi Nantathu Wokuchibiyela uMthethosisekelo we 2009.]

Isifundazwe saseMpumalanga Kapa

[Ukuklanywa kwesifundazwe saseMpumalanga Kapa osuswe nguMthetho Weshumi Nantathu Wokuchibiyela uMthethosisekelo we 2007.]

Isifundazwe saseFreyistata

Isifundazwe saseGauteng

[Ukuklanywa kwesifundazwe saseGauteng ochitshiyelwe nguMthetho Weshumi Nesithupha Wokuchibiyela uMthethosisekelo we 2009.]

Isifundazwe saKwaZulu-Natali

Isifundazwe saseLimpopo

Isifundazwe saseMpumalanga

Isifundazwe saseNtshonalanga Kapa

Isifundazwe saseNyakatho Ntshonalanga

[Ukuklanywa kwesiFundazwe saseNyakatho Ntshonalanga ochitshiyelwe nguMthetho Weshumi Nesithupha Wokuchibiyela uMthethosisekelo we 2009.]

Isifundazwe saseNtshonalanga Kapa