Ṱhumetshedzo ya D: Ndaulo ya Muvhuso na Tshumelo dza Tsireledzo: Khwiniso kha Khethekanyo dza Ndayotewa ya Kale

 1. Khwiniso ya khethekanyo ya 218 ya Ndayotewa ya kale—
  1. u bvisa maipfi a re kha khethekanyo ṱhukhu ya (1) a rangelaho phara ya (a) a imelwa nga a tevhelaho:
  1. Hu tshi tevhedzwa ndaela dzo ṋewaho nga Minisṱa wa Tsireledzo na Vhutsireledzi, Khomishinari wa Lushaka u ḓo vha na vhuḓifhinduleli kha—
  1. u bvisa pharagirafu ya (b) ya khethekanyo ṱhukhu ya (1) ya imelwa nga pharagirafu i tevhelaho:

  (b) u tholiwa ha vhakhomishinari vha vundu;

  1. u bvisa pharagirafu ya (d) ya khethekanyo ṱhukhu ya (1) ya imelwa nga pharagirafu i tevhelaho:

  (d) ṱhoḓisiso na u thivhelwa ha vhugevhenga ho dzudzanyiwaho kana vhune ha ṱoḓa ṱhoḓisiso ya lushaka na thivhelo kana vhukoni ha tshipentshela;

  na

  1. u bvisa pharagirafu ya (k) ya khethekanyo ṱhukhu ya (1) ya imelwa nga pharagirafu i tevhelaho:

  (k) u thomiwa na u ṱhogomeliwa ha tshigwada tsha mapholisa tsha vhudziki ha lushaka tshine tsha ḓo vhewa u tikedza na nga khumbelo ya Khomishinari wa Vundu;

 2. U khwiniswa ha khethekanyo ya 219 ya Ndayotewa ya kale nga u bvisa maipfi a rangelaho pharagirafu ya (a) i re kha khethekanyo ṱhukhu ya (1) a imelwa nga maipfi:

  1. Hu tshi tevhelwa khethekanyo ya 218(1), Khomishinari wa Vundu u ḓo vha na vhuḓifhinduleli kha—
 3. U khwiniswa ha khethekanyo ya 224 ya Ndayotewa yo fhiraho nga u bvisa mbetshelo dza khethekanyo ṱhukhu ya (2) dza imelwa nga mbetshelo:

  Tenda khethekanyo ino ṱhukhu i tshi ḓo shuma-vho na kha miraḓo ya mmbi ya zwiṱhavhane ye ya ṋekedza mutevhe wa vhashumi vhayo nga murahu ha musi Ndayotewa ya Riphabuḽiki ya Afrika Tshipembe yo thoma u shuma, ya 1993 (Mulayo wa vhu 200 wa 1993), fhedzi hu saathu u ṱanganedzwa ḽinwalwa ḽa ndayotewa ntswa sa zwe zwa sumbedziswa zwone kha khethekanyo ya 73 ya Ndayotewa yeneyo, nahone arali dzangano ḽa poḽitiki ḽine ḽa wela fhasi ha maanḓa na ndangulo yaḽo kana ye ya ḓibaḓekanya nao na ine ndivho dzayo dza ṱuṱuwedza u dzhenelela kha Khoro ya Khorotshitumbe ya Tshifhinganyana nahone yo dzhenela kha khetho dza Buthano ḽa Lushaka na kha vhusimamulayo ha vundu nga fhasi ha Ndayotewa yo bulwaho.

 4. U khwiniswa ha khethekanyo ya 227 ya Ndayotewa yo fhiraho nga u bvisa khethekanyo ṱhukhu ya (2) ya imelwa nga khethekanyo ṱhukhu i tevhelaho:

  1. Mmbi ya Vhupileli ya Lushaka i ḓo shumisa maanḓa ayo na u ita mishumo yayo fhedzi i tshi tevhela lushaka u ya nga ha Ndima ya 11 ya Ndayotewa ya Riphabuḽiki ya Afrika Tshipembe, ya 1996.
 5. U khwiniswa ha khethekanyo ya 236 ya Ndayotewa yo fhiraho—
  1. nga u bvisa khethekanyo ṱhukhu ya (1) ya imelwa nga khethekanyo ṱhukhu i tevhelaho:
  1. Tshumelo ya muvhuso, muhasho wa muvhuso, tshumelo dza ndaulo kana tsireledzo dze musi hu saathu u thoma u shuma Ndayotewa ya Riphabuḽiki ya Afrika Tshipembe, ya 1996 (ine afha ya vhidzwa “Ndayotewa ntswa”), dza vha dzi tshi shuma mishumo ya muvhuso, dzi isa phanḓa na u shuma hu tshi tevhelwa mulayo u yelanaho nadzo u swika mulayo uyo u tshi fheliswa kana wa dzheniswa kana wa ṱanganyisiwa na tshiimiswa tsho teaho kana wa fhungudziwa zwavhuḓi kana wa khwaṱhisedzwa kha tshiṅwe tshiimiswa .
  1. u bvisa khethekanyo ṱhukhu ya (6) ya imelwa nga khethekanyo ṱhukhu ya:
   1. Phresidennde a nga thola khomishini u sedzulusa kuḓadzele kwa konṱiraka kana u khwiniswa ha konṱiraka, u tholiwa kana u aluswa, kana u ṋewa ha tshifhinga kana tshiimo tsha tshumelo kana iṅwe mbuelo, zwe zwa itea vhukati ha ḽa 27 Lambamai 1993 na ḽa 30 Khubvumedzi 1994 malugana na muthu muṅwe na muṅwe o buliwaho kha khethekanyo ṱhukhu ya (2) kana tshigwada tshiṅwe-vho tsha vhathu vhenevho.
   2. Khomishini i nga shandukisa u tholwa, u aluswa kana u lambedza arali zwi songo ḓa nga ngona kana u pfesesea kha tshiimo tsha mulandu wonoyo.

  na

  1. u bvisa ipfi “Ndayotewa ino” hune ḽa wanala kha khethekanyo ya 236, ḽa imelwa nga

  Ndayotewa ntswa

 6. U khwiniswa ha khethekanyo ya 237 ya Ndayotewa yo fhiraho—
  1. nga u bvisa pharagirafu ya (a) ya khethekanyo ṱhukhu ya (1) ya imelwa nga pharagirafu i tevhelaho:

  (a) u dzudzanywa nga huswa ha zwiimiswa zwoṱhe zwo bulwaho kha khethekanyo ya 236(1), hu sa katelwi na mmbi ya vhupileli yo bulwaho kha khethekanyo 224(2), zwi ḓo bvela phanḓa nga murahu ha u thoma u shuma ha Ndayotewa ya Riphabuḽiki ya Afrika Tshipembe, ya 1996, hu u itela u bveledza—

  (i) ndaulo yavhuḓi ya kha sia ḽa muvhuso wa lushaka u shumana na mafhungo oṱhe a welaho nga fhasi ha sia ḽa lushaka; na

  (ii) ndaulo yavhuḓi ya vundu ḽiṅwe na ḽiṅwe u shumana na mafhungo oṱhe a welaho fhasi ha muvhuso wa vundu ḽiṅwe na ḽiṅwe.

  na

  1. nga u bvisa pharagirafu ṱhukhu ya (i) ya khethekanyo ṱhukhu ya (2)(a) ya imelwa nga pharagirafu ṱhukhu i tevhelaho:

  (i) zwiimiswa zwo bulwaho kha khethekanyo ya 236(1), hu sa katelwi na mmbi ya lushaka, zwi ḓo wela nga fhasi ha muvhuso wa lushaka, une wa ḓo shumisa vhuḓifhinduleli honoho u tshi shumisana na mivhuso ya vundu;

 7. U khwiniswa ha khethekanyo ya 239 ya Ndayotewa yo fhiraho nga u bvisa khethekanyo ṱhukhu ya (4) ya imelwa nga phara ṱhukhu i tevhelaho:

  1. Hu tshi tevhelwa mulayo muṅwe na muṅwe, ndaka, pfanelo, mishumo navhuḓifhinduleli zwa mmbi dzoṱhe dzo bulwaho kha khethekanyo ya 224(2)zwi ḓo vha vhuḓifhinduleli ha Mmbi ya Vhupileli ya Lushaka u ya nga hunezwa tendelana na ndaela dza Minisṱa wa Vhupileli.