Sheduḽu ya 4: Maanḓa a Fhethu ha Mishumo ya Vhusimamilayo ha Lushaka Khathihi na ha Vundu

Tshipiḓa tsha A

Tshipiḓa tsha B

Mafhungo a muvhuso wapo a tevhelaho u swika afho he zwa bulwa kha khethekanyo ya 155 (6)(a) na (7):