Ndima ya 12: Vharangaphanḓa vha Sialala (khethekanyo dza 211-212)

211. U ṱanganedza

  1. Zwiimiswa, tshiimo na mushumo wa mahosi zwi a ṱanganedzwa, u ya nga mulayo wa sialala, hu tshi tevhedzwa Ndayotewa.
  2. Khoro ya musanda ine ya tevhela maitele a mulayo wa sialala nahone i nga isa phanḓa na u shuma i tshi tevhedza mulayo muṅwe na muṅwe u no khou shuma khathihi na nḓowelo, hu tshi katelwa khwiniso kha, kana u fheliswa ha mulayo wonoyo kana maitele eneo.
  3. Khothe dzi tea u shumisa mulayo wa sialala musi uyo mulayo u tshi khou shuma, dzi tshi tevhedza Ndayotewa na mulayo muṅwe na muṅwe une wa shumana fhedzi na zwa mulayo wa zwa sialala.

212. Mishumo ya vharangaphanḓa vha sialala

  1. Mulayo wa lushaka u nga ita uri hu vhe na mishumo ya vhurangaphanḓa ha sialala sa tshiimiswa kha vhupo hawo kha mafhungo a kwamaho zwitshavha zwapo.
  2. U shumana na mafhungo a kwamanaho na zwa vhurangaphanḓa ha zwa sialala, mishumo ya vharangaphanḓa vha sialala, na maitele a zwitshavha vha tshi tevhedzela milayo ya sialala—
    1. mulayo wa lushaka kana wa vundu, u nga ita uri hu vhe na u thomiwa ha nnḓu dza vharangaphanḓa vha sialala; nahone
    2. mulayo wa lushaka u nga thoma khoro dza vharangaphanḓa vha sialala.