Ela tlhoko: phetolelo ee ya setswana e tseerwe ka tlhamalalo semmuso go tswa mo kwalong ya Lefapha la Molao. Re re lemogile gore phetolelo ee e na le diphoso, mme re direla go fitlhelela phetolelo e ntsha e e botoka.

Please note: This Setswana translation is taken directly from the official Department of Justice edition. We are aware that it is not complete or always accurate (e.g. s6.23.2), and we are working towards a new, better translation.

Tlaleletso D: Tsamaiso ya puso le Ditirelo tsa Pabalesego: Ditlhabololo tsa Dikarolo tsa molaotheo wa pele

 1. Tlhabololo ya karolo 218 ya Molaotheo wa pele –
  1. ka go kwala boemong jwa karolo (1) mafoko a fa pele ga temana (a) ka mafoko a a latelang:
  1. ka taolo ya ditaelo tsa Tona ya Polokego le Pabalesego, Mokomišenara wa Bosetšhaba o tla rwala maikarabelo a –
  1. ka go kwala boemong jwa temana (b) ya karolotlaleletso (1) ka temana e e latelang:

  (b) go thapiwa ga Bakomišenara ba Diporofense;

  1. ka go kwala boemong jwa temana (d) ya karolotlaleletso (1) ka temana e e latelang:

  (d) tlhotlhomiso le thibelo ya bosenyi bo bo rulagantsweng kgotsabosenyi jo bo tlhokang tlhotlhomiso le thibelo ya bosetšhaba kgotsabokgoni jo bo kgethegileng;

  le

  1. ka go kwala boemong jwa temana (k) ya karolotlaleletso (1) ka temana e e latelang:

  (k) go tlhomiwa le ntshetsapele ya tolamo ya tshireletsego yabosetšhaba go thapiwa ka maikaelelo le ka kopo ya Mokomišenara waPorofense;

 2. Tlhabololo ya karolo 219 ya Molaotheo wa pele ka go kwala boemong jwa karolotlaleletso (1) mafoko a fa pele ga temana (a) ka mafoko a a latelang:

  1. Ka taolo ya karolo 218(1), Mokomišenara wa Porofense o tla rwala maikarabelo a go –
 3. Tlhabololo ya karolo 224 ya Molaotheo wa pele ka go kwala boemong jwa karolotlaleletso (2) ditaelo tse di latelang:

  Fa fela karolwana e le yona e tla dira go ditokololo tsa letsholo lengwe le lengwe le le tlhametseng le le tlhagisitseng lenaneo la batlhankedi ba lona morago ga tshimologo ya Molaotheo wa Rephaboliki ya Aforika Borwa, 1993 (Molao 200 wa 1993), mme pele ga kamogelo ya molao o mošwa o o kwadilweng go ya ka tlhaloso ya karolo 73 ya Molaotheo oo, fa lekoko la sepolotiki le mo tlase ga bothati le taolo ya lona le emeng kgotsa le golaganngwang le lona, e bile le ntshetsapele maikaelelo a lona le go tsaya karolo mo mererong ya Khansele ya Ntlokokoano Bosetšhaba le Makgotlapeomolao a Diporofense mo tlase ga Molaotheo o o tlhalositsweng.

 4. Tlhabololo ya karolo 227 ya Molaotheo wa pele ka go emisetsa karolwana (2) ka karolwana e e latelang:

  1. Letsholo la Bosetšhaba la Tshireletso le tla diragatsa dithata tsa lona le go dira ditiro tsa lona fela mo kgatlhegong ya bosetšhaba ka ditaelo tsa Kgaolo 11 ya Molaotheo wa Rephaboliki ya Borwa, 1996.
 5. Tlhabololo ya karolo 236 ya Molaotheo wa pele –
  1. ka go kwala boemong jwa karolotlaleletso (1) ka karolotlaleletso e e latelang:

   1. Botlhankedi ba puso, lefapha la puso, tsamaiso kgotsa tirelo ya pabalesego pele fela ga tshimologo ya Molaotheo wa Rephaboliki ya Aforika Borwa, 1996 (fa morago ga fa o kaiwang jaaka “Molaotheo o mošwa”), e dirileng ditiro tsa puso, e tswelelang go dira mo ditaelong tsa peomolao e e dirang mo go yona go fitlha e fedisiwa kgotsa e tsenngwa kgotsa e kopanngwa mo setheong sengwe le sengwe se se maleba kgotsa e lekanyeditswe kgotsa e kopantswe le setheo sengwe le sengwe.
  2. ka go emisetsa karolwana (6) ka karolwana e e latelang:

    1. Moporesidente a ka tlhoma Khomišene go sekaseka bokhutlo kgotsa tlhabololo ya konteraka, go thapiwa kgotsa go tlhatlosiwa, kgotsa go abelwa lebaka la tiro kgotsa maemo a go dira poelo nngwe, e e tlhageletseng fa gare ga 27 Moranang 1993 le 30 Phatwe 1994 tebang le motho mongwe le mongwe yo o tlhalositsweng mo karolotlaleletso (2) kgotsa setlhopha sa batho ba ba maleba.
    2. Khomišene e ka busetsa morago kgotsa ya fetola konteraka, go thapiwa, go tlhatlosiwa kgotsa kabelo fa go sa siama kgotsa go sa supe tolamo mo mabakeng a morero.

  le

  1. ka go dirisa “Molaotheo o”, gongwe le gongwe mo se se tlhagelelang gona mo karolo 236, ka

   Molaotheo o mošwa

 6. Tlhabololo ya karolo 237 ya Molaotheo wa pele –
  1. ka go kwala boemong jwa temana (a) ya karolotlaleletso (1) ka temana e e latelang:

  (a) Tekanyetso mo ditheong tse di tlhalositsweng mo karolo 236(1), go sa akarediwe matsholo a ntwa a tlhalositsweng mo karolo 224(2), e tla remorago ga tshimologo ya Molaotheo wa Rephaboliki ya Aforika Borwa, 1996,di tswelele ka maikaelelo a go tlhoma –

  (i) tsamaiso e e nang le bokgoni mo makaleng a bosetšhaba a puso go dira ka merero e e mo taolong ya molao wa makala a bosetšhaba; le

  (ii) tsamaiso e e nang le bokgoni mo porofenseng nngwe le nngwe go dira ka merero e e mo taolong ya molao wa puso nngwe le nngwe ya porofense.

  le

  1. ka go kwala boemong jwa temana (i) ya karolotlaleletso (2)(a) ka temana e e latelang:

  (i) ditheo tse di tlhalositsweng mo karolo 236(1), ntle le matsholo a ntwa, di tla nna di le mo taolong ya puso ya bosetšhaba, e e tla nna le maikarabelo a a lebaganeng le tirisano ya mebuso ya diporofense;

 7. Tlhabololo ya karolo 239 ya Molaotheo wa pele ka go fetola karolotlaleletso (4) ka karolotlaleletso e e latelang:

  1. Ka taolo ya le go ya ka molao mongwe le mongwe o o maleba, dithoto, ditshwanelo, ditiro le disuga tsa matsholo otlhe a a tlhalositsweng mo karolo 224(2) di rwalwa ke Letsholo la Tshireletso la Bosetšhaba go ya ka ditaelo tsa Tona ya Tshireletso.