Ela tlhoko: phetolelo ee ya setswana e tseerwe ka tlhamalalo semmuso go tswa mo kwalong ya Lefapha la Molao. Re re lemogile gore phetolelo ee e na le diphoso, mme re direla go fitlhelela phetolelo e ntsha e e botoka.

Please note: This Setswana translation is taken directly from the official Department of Justice edition. We are aware that it is not complete or always accurate (e.g. s6.23.2), and we are working towards a new, better translation.

Mametlelelo 4: Makala A Kgolagano A Tiragatso A Bokgoni Jwa Peomolao A Bosetšhaba Le A Porofense

Karolo A

Karolo B

Merero e e latelang ya pusoselegae go ya ka tlhaloso ya karolo 155(6)(a) le (7):