Shejulu 4: Dibaka tsa Tshebetso tsa Bokgoni le Tshebedisano ya Setjhaba le Bokgoni ba Molao wa Provense

Karolo A

Karolo ya B

Merero e latelang ya mebuso ya metse ho ya ka moo karolo 155(6)(a) le (7) e hlalosang ka teng: