Shejulu 1A: Dibaka tsa Diprovense

[Shejulu 1A e kentswe ke karolo 4 ya molao wa tokiso ya leshome le metso e mmedi ya Molaotheo wa 2005 mme ya lokiswa ke karolo1 Molao wa tokiso ya leshome le metso e meraro ya Molaotheo wa 2007 le Molao wa tokiso ya leshome le metso e tsheletseng ya Molaotheo wa 2009.]

Provense ya Kapa Botjhabela

[Moedi wa Provense ya Kapa Botjhabela o fetotswe ke Molao wa tokiso ya leshome le metso e meraro ya Molaotheo wa 2007.]

Provense ya Freistata

Provense ya Gauteng

[Moedi wa Provense ya Gauteng o lokisitswe ke Molao 16 wa 2009.]

Provense ya KwaZulu-Natal

[Moedi wa Provense ya KwaZulu-Natal o fetotswe ke Molao wa tokiso ya leshome le metso e meraro ya Molaotheo wa 2007.]

Provense ya Limpopo

Provense ya Mpumalanga

Provense ya Kapa Leboya

Provense ya Leboya Bophirima

[Moedi wa Provense ya Leboya Bophirima o lokisitswe ke Molao wa tokiso ya leshome le metso e tsheletseng ya Molaotheo wa 2009.]

Provense ya Kapa Botjhabela