Satiso: Lelihumusho lesiSwati litsetfwe etiko leteMtsetfo neku tfutfukiswa kweMtsetfo Sisekelo wase Ningizimu Afrika. Chaphela, kune maphutsa ekuhumushweni kwaletinye tincenye. Kungumsebenti wetfu losachubeka kukulungisa loku, nekuphucula indlela yekuhumusha.

Please note: This translation is taken directly from the official Department of Justice edition. We are aware that it is not complete or always accurate (e.g. s6.23.2), and we are working towards a new, better translation.

Ishejuli 4: Tindzawo Lapho Hulumende Wavelonkhe Kanye Nebetifundza Banemandla Ekushaya Umtsetfo Ngekuhlanganyela

Incenye A

Incenye B

Letindzaba letilandzelako tahulumende wasekhaya kuyawufika kulelizinga lelihlelwe esigabeni 155(6)(a) na-(7):