Satiso: Lelihumusho lesiSwati litsetfwe etiko leteMtsetfo neku tfutfukiswa kweMtsetfo Sisekelo wase Ningizimu Afrika. Chaphela, kune maphutsa ekuhumushweni kwaletinye tincenye. Kungumsebenti wetfu losachubeka kukulungisa loku, nekuphucula indlela yekuhumusha.

Please note: This translation is taken directly from the official Department of Justice edition. We are aware that it is not complete or always accurate (e.g. s6.23.2), and we are working towards a new, better translation.

Sehluko 12: Baholi Bendzabuko (211-212)

211. Kuhlonishwa

  1. Bukhosi, lizinga, indzima yebaholi bendzabuko ngekwemtsetfo wesintfu, kuhlonishwa kuphela nje uma kutfobela uMtsetfosisekelo.
  2. Sigungu sebaholi bendzabuko lesilandzela umtsetfo wesintfu singasebenta ngekulandzela noma muphi umtsetfo losebentako, nemasiko lokufaka ekhatsi tichibiyelo, kucitfwa kwalowo mtsetfo noma lawo masiko.
  3. Tinkantolo kumele tisebentise umtsetfo wesintfu uma ngabe lowo mtsetfo usebenta ngaphasi kweMtsetfosisekelo nanoma ngumuphi lomunye umtsetfo locondzene ngco nemtsetfo wesintfu.

212. Indzima yebaholi bendzabuko

  1. Umtsetfo wavelonkhe ungenta kube khona indzima yebaholi bendzabuko njengeSigungu lesengamele ezingeni lahulumende wasekhaya etintfweni letitsintsa tindzaba temiphakatsi etindzaweni tayo.
  2. Kusebenta tindzaba letiphatselene nebaholi bendzabuko indzima yebaholi bendzabuko, umtsetfo wesintfu nemasiko emiphakatsi legcina leyo nchubo yemtsetfo wesintfu –
    1. umtsetfo wavelonkhe noma weTifundza ungenta kube khona kusungulwa kwetindlu tebaholi bendzabuko; futsi
    2. umtsetfo wavelonkhe ungasungula umkhandlu webaholi bendzabuko.