Koketšo ya D: Tshepedišo ya Merero ya Setšhaba le Ditirelo tša Tšhireletšo: Diphetošo go Dikarolo tša Molaotheo wa peleng

 1. Phetošo ya karolo ya 218 ya Molaotheo wa peleng-
  1. ka go tloša mo karolwaneng ya (1) mantšu ao a tlago pele ga temana ya (a) mme gwa bewa mantšu a a latelago:
  1. Go ya ka ditaelo tša Tona ya Polokego le Tšhireletšo, Komišenare ya Setšhaba e tla rwala maikarabelo godimo ga -
  1. ka go tloša temana ya (b) ya karolwana ya (1) mme gwa bewa temana ye e latelago:

  (b) peo ya dikomišenara tša diprofense;

  1. ka go tloša temana ya (d) ya karolwana ya (1) mme gwa bewa temana ye e latelago:

  (d) nyakišišo le thibelo bosenyi bja dihlopha goba bosenyi bjo bo nyakago nyakišišo le thibelo ya setšhaba goba botsebi bjo ikgethago

  le

  1. ka go tlošwa temana ya (k) ya karolwana ya (1) mme gwa bewa temana ye e latelago:

  (k) go hlongwa le go lotwa ga kagišo setšhabeng, mephato ya maphodisa e swanetše go dirišwa go thekga le ge e kgopelwa ke Komišinare wa Profense;

 2. Phetošo ya karolo ya 218 ya Molaotheo wa peleng ka go tloša karolwaneng ya (1) mantšu a temana ya (a) ye e fetilego ka mantšu ao a latelago:

  1. Go ya ka karolo ya 218(1), Komišenare wa Profense o tla rwala maikarabelo a-
 3. Phetošo ya karolo ya 224 ya Molaotheo wa peleng ka go tloša tlhagišo ya karolwaneng ya (2) ka mantšu ao a latelago:

  Ge fela karolwana ye le yona e tlo šoma godimo ga maloko a madira afe goba afe ao a neetšego lenaneo la ona la bahlankedi morago ga go thoma go šoma ga Molaotheo wa Afrika Borwa, 1993 (Molao wa 200 wa 1993), eupša pele ga go amogelwa ga sengwalwa sa molaotheo bjalo ka ge go ukangwe mo karolong ya 73 ya Molaotheo woo, ge lekgotla la dipolitiki leo e lego ka fase ga bolaodi le taolo ya lona goba yeo e amanego le yona mme e tšwetšago pele maikemišetšo a yona mo go Khansele ya Khuduthumaga ya Phetišetšo mme a kgathilego tema mo dikgethong tša mathomo tša Kgobokano ya Setšhaba, le ditheramelaong tša Diprofense ka tlase ga Molaotheo woo o boletšwego.

 4. Phetošo ya karolo ya 227 ya Molaotheo wa peleng ka go tloša karolwana ya (2) ka mantšu ao a latelago:

  1. Mašole a Tšhireletšo a Setšhaba a tla diriša maatla a ona mme a phethagatša mediro ya ona go thekga dikgahlego tša setšhaba fela go ya ka Kgaolo ya 11 ya Molaotheo wa Repabliki ya Afrika Borwa, wa 1996.
 5. Phetošo ya karolo ya 236 ya Molaotheo wa peleng-
  1. ka go tloša karolwana ya (1) ka karolwana ye e latelago:

   1. Tirelo ya setšhaba, kgoro ya mmušo, taolo goba tirelo ya tšhireletšo yeo pejana ga go thoma ga Molaotheo wa Repabliki ya Afrika Borwa, 1996 (moragonyana o bitšwago “Molaotheo wo mofsa”), di bego di phetagatša mešomo ya mmušo, di tšwela pele ka mediro ya tšona go ya ka dipeelano tša molao wo o šomago go yona go fihla ge e fedišwa goba e kopanywa goba e amantšhwa le sehlongwa se maleba goba e ntšhiwa ka phokotšo goba e tlemagantšhwa le sehlongwa se sengwe le se sengwe.
  2. ka go tloša karolwana ya (6) ka karolwana ye e latelago:

    1. Mopresidente a ka bea khomišene go lekola phetšo goba phetošo ya kwano, peo goba tšwetšopele goba kabelo ya pakatiro goba peelano ya tirelo goba dikholo tše dingwe, tšeo di hlolegilego magareng a 27 Aprele 1993 le 30 Setemere 1994 malebana le motho mang le mang yo a ukangwegomo go karolwana ya (2) goba batho ba mohuta woo.
    2. Khomišene e ka bušetša morago goba ya fetola kwano, peo, tlhatlošo goba kabo ge e sa loka goba ge e sa kgotsofatše mabakeng a taba yeo.

  gomme

  1. ka go tloša “Molaotheo wo”, mo e lego gona karolong ya 236, gomme gwa bewa

   Molaotheo wo mofsa

 6. Phetošo ya karolo ya 237 ya Molaotheo wa peleng -
  1. ka go tloša temana ya (a) ya karolwana ya (1) ka karolwana ye e latelago:

  (a) Peakanyo ya dihlongwa ka moka tše di ukangwego mo karolong ya 236(1), ka ntle le mefato ya madira yeo e ukangwego karolong ya 224(2), e tla tšwela pele ka go šoma morago ga go thoma go šoma ga Molaotheo wa Repabliki ya Afrika Borwa, wa 1996, ka nepo ya go hloma -

  (i) tshepedišo ye kaone makaleng a setšhaba a mmušo go phethagatša merero yeo e lego taolong ya lekala la setšhaba; le

  (ii) tshepedišo ye kaone ya profense ye nngwe le ye nngwe go šomana le merero yeo e welago taolong ya mmušo wa profense ye nngwe le ye nngwe.

  le

  1. ka go tloša temanyana ya (i) ya karolwana ya (2)(a) gomme gwa bewa temanyana ye e latelago:

  (i) dihlongwa tšeo di ukangwego karolong ya 236(1), ka ntle le masolo a mašole, di tla ba magetleng a mmušo wa setšhaba, woo o tlogo rwala maikarabelo bja tšona ka thušano le mebušo ya diprofense;

 7. Phetošo ya karolo ya 239 ya Molaotheo wa peleng ka go tloša karolwana ya (4) ka karolwana ye e latelago:

  1. Go ya ka mme le ka latela molao ofe goba ofe wo o šomago, dithoto, ditokelo, metšhelo ya dithoto le dikoloto tša madira kamoka tše di ukangwego karolong ya 224(2) di tla tšwa go Mašole a Tšhireletšo a Setšhaba go ya ka ditaelo tša Tona ya Tšhireletšo.