Koketšo ya C: Mmušo wa Mohlakanelwa: Lefapha la Profense

 1. Karolo ya 132 ya Molaotheo wo mofsa e tšewa gore e balega ka tsela ye:

  132. Dikhuduthamaga

  1. Khuduthamaga ya Profense e bopša ke Tonakgolo le maloko a a sa fetego a 10 ao a beilwego ke Tonakgolo go ya ka karolo ye.
  2. Phathi ye e nago le diperesente tše 10 tša ditulo tša lekgotlapeamelao la profense yeo e tšerego sephetho sa go kgatha tema mmušong wa mohlakanelwa wa setšhaba, e na le tokelo ya go abelwa pothefolio goba go feta ka go Khuduthamaga ka tekanyetšo go ya ka palo ya ditulo tšeo di swerwego ke yona ka go theramelao ka papetšo le palo ya ditulo tše di swerwego ke diphathi tše dingwe tšeo di kgathago tema.
  3. Dipothefolio tša khuduthamaga di swanetše go abelwa diphathi tše di kgathago tema go ya ka fomula ya go swana le ye e beilwego mo go karolo ya 91(9), mme mo tšhomišong ya fomula kukamo mo karolong ye go-
   1. Kabinete e swanetše go balwa bjalo ka kukamo go Khuduthamaga;
   2. Tona, e swanetše go balwa bjalo ka kukamo go leloko la Khuduthamaga; le
   3. Seboka sa Maloko a Palamente se swanetše go balwa bjalo ka kukamo go lekgotlapeamelao la profense.
  4. Tonakgolo ya profense ka morago ga go rerišana le baetapele ba diphathi tše di kgathago tema o swanetše-
   1. go laetša dipothefolio tše itšego tše di swanetšego go abelwa diphathi tše di kgathago tema go ya ka palo ya dipothefolio tše di abetšwego go ya ka dipeelano tša karolwana ya (3);
   2. go bea malebana le pothefolio ye nngwe le ye nngwe leloko la theramelao ya profense yo e lego leloko la phathi yeo pothefoliong yeo e abilwego ka tlase ga temana ya (a), bjalo ka leloko la Khuduthamaga le rwelego boikarabelo bja pothefolio yeo;
   3. ge go ka nyakega, mabakeng a Molaotheo goba ka phišegelo ya mmušo wo kaone, a fapantšhe taetšo ye nngwe le ye nngwe ka tlase ga temana ya (a), ka taolo ya karolwana ya (3);
   4. a fediše efe goba efe ka tlase ga temana ya (b) -
    1. ge Tonakgolo a kgopetšwe go dira bjalo ke moetapele wa phathi yeo leloko le la Khuduthamaga e lego leloko la phathi ya gagwe; goba
    2. ge go ka nyakega, mabakeng a Molaotheo goba ka phišegelo ya mmušo wo kaone: goba (e) go tlatša, mo go nyakegago, ka taolo ya temana ya (b), sekgala ka ofising ya leloko la Khuduthamaga;
   5. tlatša, ge go kgonega, go ya ka temana ya (b), sekgoba ka kantorong yaleloko la Khuduthamaga.
  5. Karolwana ya (4) e swanetše go dirišwa ka moya wo o akaretšwago ka kgopolong ya mmušo wa mohlakanelwa wa setšhaba, mme Tonakgolo le badirišani ba ba amegago ba swanetše, mo tšhomišong ya karolwana yeo, ba nyake go fihlelela kwano mabakeng ka moka: Ge fela kwano yeo e ka se fihlelelwe go-
   1. tirišo ya maatla a a ukangwego temaneng ya (a), (c) goba (d)(ii) ya karolwana yeo, sephetho sa Tonakgolo se a šoma;
   2. tirišo ya maatla ao a ukangwego mo go temana ya (b), (d)(i) goba (e) tša karolwana yeo mme di ama motho yo e sego leloko la phathi ya Tonakgolo, sephetho sa moetapele wa phathi yeo motho yo e lego leloko, ke sona se fiwago šedi; le
   3. tirišo ya maatla a a ukangwego go temana ya (b) goba (e) ya karolwana yeo mme a ama motho yo e lego leloko la phathi ya Tonakgolo, gona sephetho sa Tonakgolo se fiwa šedi.
  6. Ge peakanyetso efe goba efe ya kabo ya dipothefolio e fapantšhitšwe ka tlase ga karolwana ya (4)(c), maloko ao a angwago a swanetše go tloga pothefoliong tšeo eupša a ka kgethwa gape, moo go kgonegago, go bewa ka dipothefoliong tše dingwe le tše dingwe tšeo di filwego diphathi tša bona go ya ka dipeelano tša phapantšho.
  7. Dikopano tša Khuduthamaga di swanetše go etwa pele ke Tonakgolo ya profense.
  8. Khuduthamaga e swanetše go šoma ka tsela ye e lego gore e hlokomela bohlokwa bja go tsoma kwano ka moya wo o lego ka kgopolong ya mmušo wa mohlakanelwa, gammogo le bohlokwa bja pušo ye e šomago gabotse.
 2. Karolo ya 136 ya Molaotheo wo mofsa e tšewa gore e balega ka tsela ye:

  1. Maloko a Dikhuduthamaga a ikarabela mongwe le mongwe go Tonakgolo le go theramelao ya profense malebana le taolo ya dipothefolio tša bona, mme maloko a mangwe ka moka a Khuduthamaga, le wona bjalo, a ikabela ka seboka mabapi le phethagatšo ya mediro ya mmušo wa profense le go melawana ya wona.
  2. Maloko a Dikhuduthamaga a swanetše go laola dipothefolio tša ona go ya ka morero wo o beilwego ke Khansele.
  3. Ge leloko la Khuduthamaga le šitwa ke go laola pothefolio ya lona go ya ka morero wa Khuduthamaga, Tonakgolo a nyaka gore leloko leo le amegago le kuke taolo ya pothefolio ya lona gore e tle e nyalelane le molawana woo.
  4. Ge leloko leo le amegago le šitwa ke go ikamanya le nyakego ya Tonakgolo ka tlase ga karolwana ya (5), Tonakgolo a ka tloša leloko leo modirong morago ga go rerišana le leloko, mme ge leloko leo e se leloko la phathi ya Tonakgolo goba e se moetapele wa phathi ye e kgathago tema, le gona morago ga ditherišano le moetapele wa phathi ya leloko leo.