Šetulo ya 6B

[Šetulo ya 6B, peleng e be e le Šetulo 6A, e tsentšwe ke karolwana ya Molaophetošwa wa Boseswai wa Molaotheo wa 2002, o fetotšwego ke karolwana ya 5 ya Molaophetošwa wa Bolesome wa Molaotheo wa 2003, ebile e nomorilwe gape ka karolo ya 6 ya Molao wa 2 wa 2003 gomme e loketšwe dinomoro ka leswa ke karolo ya 6 ya Molaophetošwa wa Bolesome wa 2003 mme e phumotšwe ke Molaophetošwa wa Bolesomenne wa Molaotheo wa 2008.]