Šetulo 1: Folaga ya Setšhaba

  1. Folaga ya setšhaba e khutlonnethwii ka sebopego; botelele bja yona bo feta bophara gatee le seripagare.
  2. Mebala ya yona ke boso, gauta, botalamorogo, bošweu, bohwibidu bja tšhilisi, le botalalerata.
  3. E na le mokgako wa motalamorogo wa sebopego sa Y woo bophara bja wona bo fetwago ke folaga ka teehlanong. Methaladi ya gare ya mokgako e thoma dikhutlong tša godimo le tša ka tlase kgauswi le kota ya folaga, ya hlakana gare ga folaga, gomme ya tšwelela ka go rapama go leba bogareng bja seripa seo se se nago selo.
  4. Mokgako wo motalamorogo o rumilwe ka godimo le ka fase ka bošweu, gomme go ya mafelelong a kota ya folaga e kgakilwe ka gauta. Mokgako wo mongwe le wo mongwe o fetwa ke bophara bja folaga ka tee-lesomehlanong.
  5. Khutlotharo ya kgauswi le kota ya folaga ke ye ntsho.
  6. Mokgako wa go rapama wa ka godimo ke wa bohwibidu bja tšhilisi gomme wa ka tlase wa go rapama ke wa botalalerata. Mokgako wo mongwe wo mongwe ke teetharong ya bophara bja folaga.